دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 

تسبيح موجودات ازمنظرقرآن وروايات تاریخ ثبت : 1391/02/02
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : تسبيح موجودات ازمنظرقرآن وروايات
نگارنده : قربانعلي اخلاصي
استاد راهنما : سيدحسين شفيعي دارابي
استاد مشاور : اكبرميرسپاه
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1383/12/17
چکیده :

چكيده تحقيق:

در اين پايان نامه بعد از طرح سؤال اصلي (مبني بر اينكه، <نظر قرآن و روايات دربارة تسبيح موجودات چيست؟>) براي يافتن پاسخ صحيح آن، ابتدا مباحثي به عنوان مبادي تصديقيه مسئله، مطرح گرديده و در ضمن آن، حيات، شعور، اراده، اختيار، هدايت، و حشر مسبحين اثبات گرديده است. و در مورد پاسخ مسأله، از ميان نظريات مفسرين دو نظريه معروف (تسبيح به زبان حال و تسبيح به زبان قال) مورد تجزيه و تحليل قرار و با توجه به آيات و روايات، نظريه تسبيح به زبان قال به عنوان نظر مختار انتخاب گرديده است و اين گونه تسبيح را، به سه قسم: <تسبيح اخص> و <تسبيح خاص> و <تسبيح عام> تقسيم نموده‌ايم و سر انجام به اين نتيجه دست يافته‌ايم كه به جز كفار و مشركين همه موجودات عالم هستي از روي علم و آگاهي، اراده و اختيار تشكيكي، و از روي محبت و عشق به كمال مطلق، در دنيا و آخرت، براي شكرگذاري و تقرب، با سپاس و تذلل، خداوند متعال را از جميع نقايص و حدود امكاني، با زبان قال، در زمانهاي مختلف تقديس و تسبيح مي‌كنند، زيرا كه تسبيح اساس اسلام و مايه نجات و نويد بخش نعمتها و الطاف الهي است.

فهرست :

عنوان صفحه
پيشگفتار 1
بخش اول: مباحث مقدماتي تحقيق
فصل اول: كليات تحقيق 3
1 ـ تبيين موضوع تحقيق 4
2 ـ سوال‌هاي تحقيق 4
3 ـ فرضيه‌هاي تحقيق 5
4 ـ ضرورت تحقيق 5
الف) از جهت علمي و تربيتي 5
ب) از جهت مبارزه با اميال و گرايش‌هاي باطل 6
ج) از جهت عمل به سفارش‌هاي دين و مذهب 7
5 ـ هدف از تحقيق 8
6 ـ پيشينه تحقيق 9
7 ـ روش تحقيق 13
8 ـ تنگناهاي تحقيق 14
فصل دوم: مفهوم شناسي 16
1 ـ مفهوم <سَبْح> 17
2 ـ مفهوم تسبيح در لغت 18
3 ـ مفهوم <تسبيح> در اصطلاح 19
4 ـ فرق ميان <سبح> و <تسبيح> 20
5 ـ مفهوم <موجودات> 21
بخش دوم: مبادي تصوريه و تصديقيه مسأله
فصل اول: حيات مسبحين 25
مفهوم <حيات> 26
الف) در لغت 26
ب) در اصطلاح 27
1 ـ حيات در اصطلاح اهل كلام 27
2 ـ <حيات> در اصطلاح اهل عرفان و حكمت 29
فصل دوم: شعور مسبحين 35
1 ـ مفهوم شعور 36
2 ـ راه‌ها و دلايل اثبات شعور 38
1 ـ دليل قرآني 38
الف) اثبات شعور در همه موجودات 38
ب) اثبات درك و شعور برخي از موجودات 40
1 ـ درك و شعور جمادات 40
2 ـ درك و شعور اعضاء بدن انسان 46
3 ـ درك و شعور حيوانات 48
الف) درك و شعور مورچگان 48
ب) درك و شعور زنبور عسل 50
ج) درك و شعور پرندگان 51
2 ـ دليل روايي 54
الف) اثبات شعور عام 55
ب) اثبات شعور در برخي از موجودات 55
1 ـ درك و شعور جمادات 55
2 ـ نباتات 56
3 ـ حيوانات 56
3 ـ دليل عقلي 58
الف) در ديدگاه اهل حكمت 58
ب) در ديدگاه اهل عرفان 59
4 ـ دليل علمي 60
فصل سوم: اراده و اختيار مسبحين 63
1 ـ مفهوم اراده 64
الف) در لغت 64
ب) در اصطلاح اهل كلام و حكمت 64
2 ـ انواع و مراتب اراده 65
3 ـ مفهوم اختيار 67
الف) در لغت 67
ب) در اصطلاح 67
4 ـ انواع و مراتب اختيار 69
الف) اختيار در مجردات 69
ب) اختيار در انسان 70
1 ـ امتياز انسان بر فرشتگان 71
2 ـ امتياز انسان بر موجودات مادي 71
ج) اختيار در جن 72
د) اختيار در حيوانات 72
هـ) اختيار در نباتات و جمادات 73
فصل چهارم: مختصات مسبحين 77
1 ـ حركت موجودات 78
2 ـ هدايت موجودات 80
3 ـ غايت موجودات 80
4 ـ اَجل موجودات 81
فصل پنجم: تجليگاه تسبيح يا حشر موجودات 83
1 ـ مفهوم حشر 84
الف) در لغت 84
ب) در اصطلاح 85
2 ـ حشر در قرآن 86
الف) حشر كل موجودات 86
ب) حشر همه موجودات زنده 87
ج) حسر برخي از موجودات زنده 89
1 ـ انسان 89
2 ـ جنيان 90
3 ـ حيوانات وحشي 90
د) حشر جمادات 90
1 ـ آسمان 90
2 ـ خورشيد 91
3 ـ زمين 91
4 ـ بتها 92
3 ـ حشر در روايات 92
بخش سوم: تسبيح موجودات
فصل اول: تسبيح به معناي اخص تنزيهي 97
1ـ جايگاه تسبيح 98
2ـ تسبيح در قرآن 101
الف) اثبات تسبيح همه موجودات 101
1 ـ قابل اشاره در آيه 44 اسراء 102
2 ـ قابل اشاره در آيه 41 نور 111
ب) اثبات تسبيح برخي از موجودات 116
1 ـ تسبيح فرشتگان 116
2 ـ تسبيح انسان 116
3 ـ تسبيح پرندگان 117
4 ـ تسبيح آسمان‌ها و زمين 118
5 ـ تسبيح رعد 118
6 ـ تسبيح كوه‌ها 119
7 ـ تسبيح بتها 120
4 ـ تسبيح در روايات 121
الف) اثبات تسبيح عموم موجودات 121
ب) اثبات تسبيح برخي از موجودات 122
1 ـ تسبيح انسان 122
2 ـ تسبيح حيوانات 123
3 ـ تسبيح جمادات 126
5 ـ كيفيت تسبيح 128
الف) بيان اقوال 128
1 ـ تسبيح به زبان <قال> 129
2 ـ تسبيح به زبان <حال> 130
3 ـ تسبيح به اعم از زبان <قال> و زبان <حال> 131
ب) نقد اقوال 131
1 ـ بررسي استدلال 131
2 ـ جواب استدلال 132
الف) جواب نقضي 132
ب) جواب حلي 133
ج) مراد از زبان قال 136
6 ـ زمان تسبيح 141
7 ـ فلسفه تسبيح 145
الف) در قرآن 145
ب) در روايات 148
فصل دوم: تسبيح به معناي خاص (تسبيح حمدي) 159
1 ـ مفهوم <حمد> 160
الف) در لغت 160
ب) در اصطلاح 160
2 ـ جايگاه حمد 161
3 ـ راز اختصاص حمد به خدا 162
4 ـ دو نكته در مورد حمد 167
5 ـ مراتب حمد 169
6 ـ اهميت حمد 173
7 ـ آثار حمد 175
الف) آثار دنيوي 175
ب) آثار اخروي حمد 177
فصل سوم: تسبيح به معناي عام (تسبيح سجودي) 182
1 ـ مفهوم سجود 183
الف) در لغت 183
ب) در اصطلاح 183
2 ـ جايگاه سجود 183
3 ـ كيفيت سجود 185
4 ـ سجود از منظر قرآن 189
الف) سجود همه موجودات 189
ب) سجود برخي از موجودات 195
1 ـ سجود فرشتگان 195
2 ـ سجود انسان 195
3 ـ سجود گياهان 195
4 ـ سجود سايه‌ها 195
نتايج 199
كاستي‌هاي تحقيق 202
كتابنامه 204

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 2526 <<بازگشت