يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 

آسيب شناسي دولتهاي پس ازجنگ بااستعمارگران درافغانستان تاریخ ثبت : 1391/02/02
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : آسيب شناسي دولتهاي پس ازجنگ بااستعمارگران درافغانستان
نگارنده : عزيزالله هزاره ذكاوت
استاد راهنما : عارفي
استاد مشاور : يوسفي
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1386/09/12
چکیده :

چکيده

 رسالة حاضر با موضوع( آسيب شناسي دولت ها) سعي دارد، آسيب ها و علل که باعث شده أند دولتهاي افغانستان ناکارآمد باشند، مورد بررسي قرار دهد؛ از همين رو در پنج فصل تنظيم و به کار خود ادامه داده است. در فصل نخست ضمن طرح کليات و مفاهيم و تعريف لغات کليدي بحث، تعريف هاي مورد نظر بيان شده و در ادامه بحث در فصل هاي بعد سعي شده است که طبق اين تعاريف نظرات خود را بيان نموده و يا دولتها را مورد نقد و ارزيابي قرار دهد. اهداف اصلي در اين رساله شناخت عوامل اصلي در ناکارامدي دولتها، استفاده از تجربيات سياسي دولتهاي پشين و تحولات گذشته در زمان کنوني و معرفي سياست هاي پس پردة قدرت هاي استعمارگر، مي باشد. و بيان شده است که عوامل و علل مختلف خارجي و داخلي در ناکارامدي دولتها مئوثر بوده أند، عوامل داخلي از قبيل: قومي و قبيله اي بودن دولتها و رفتار حاکمان طبق دستور و فرهنگ قبيله، عدم توجه به فرهنگ و دستورات اسلام و يا قانون مدون دولتي، توجه به قوم حاکم و ناديده گرفتن حقوق اقوام ديگر؛ سنتي بودن جامعه، فرهنگ و اقتصاد افغانستان، و عدم توجه دولت مردان کشور، بر امروزي کردن آن و برطرف نمودن مشکلات و موانع سرراه، در پيش گرفتن سياست هاي خشونت و استبداد و تبعيض از طرف حاکمان، و جنگ هاي مکرر داخلي، از موانع عمده و مهم داخلي بر سرراه موفقيت و کارامدي دولتها بوده است.

درکنار عوامل و علل داخلي به عوامل خارجي نيز پرداخته شده و يکايک مورد بررسي و کنکاش قرار گرفته است. اين عوامل عبارتند از: رقابت هاي ابر قدرت ها در منطقه، و دخالت ها و تجاوز هاي مکرر دولت هاي انگليس، شوروي و آمريکا به صورت ها ي گوناگون. و در اين زمينه تأکيد شده است که دخالت هاي اين کشور ها در کنار عوامل داخلي، باعث تشديد مشکلات و گرفتاري هاي دولتها در افغانستان شده است. اين کشور ها به خاطر منافع شان باعث شدند که افغانستان بارها به ميدان جنگ ويرانگر و دلخراش مبدل گردد، و زير بناهاي اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي آن نابود گردد و رحيه ظلم و بيگانه ستيزي مردم آن – بخاطر گرفتاري مختلف- کاهش يافته و مجبور به تسليم شوند؛ و حاکمان آن به عنوان دست نشانده و عمال خارجي، دولتهاي نوکر و سرسپرده را در افغانستان به وجود بياورند.

در آخر به اين نتيجه منتهي مي گردد که عوامل خارجي و داخلي در کنار هم در عدم موفقيت و کارامدي دولت هاي پس از جنگ مئوثر بوده أند. و راههاي بيرون رفت از معضل- عمل کردن به قانون اسلام، و قانون مدون و مصوب دولت، وحدت ملي و تشکيل دولت ملي و فراگير، تلاش همگاني در راه پيشرفت و آباني کشور- مي تواند باشد؛ که دولت هاي گذشته فاقد آن بوده أند.

فهرست :

مقدمه: 2
بيان مسئله: 2
سؤالات رساله: 2
سابقه انجام تحقيق. 3
فرضيه: 3
هدف ها: 3
جنبه‌ي جديد بودن: 3
قلمرو تحقيق: (زماني،مکاني و موضوعي) 4
ضرورت تحقيق: 4
ساماندهی تحقيق: 4
فصل اول: کليات
مفاهيم 8
موقعيت جغرافيايي11
موقعيت ژئوپليتکي افغانستان12
تاريخچة سياسي18
جمعيت33
1- پشتون35
2- هزاره36
3- تاجيک38
4- ازبک39
فرهنگ مردم افغانستان40فصل دوم
ساختار قومي و نژادي دولتها و تأثير آن بر عدم موفقيت آنها
دولت دوست محمدخان: 45
ساختار دولت: 47
دولت شيرعلي خان : 51
دولت امير عبدالرحمن خان: 55
ساختار دولت: 61
دولت اميرحبييب الله64
امان الله خان67
طالبان70
علل پيدايش طالبان72
علل رشد و گسترش73
کارنامه طالبان76
ساختار دولت77
ساختارقومي و عقب ماندگي79
فصل سوم
نقش فرهنگ سنتي درنا کار آمدي دولتهاي پس از جنگ
فرهنگ سياسي کشور84
دولت هاي افغانستان و الگوهاي رفتار قبيله ي 88
نحوة راه يافتن به دربار حاکم يا رئيس قبيله91
ماليات92
وظايف دولت در قبال مردم94
آسايش96
فرهنگ سنتي و ساختار قدرت98
نقش رهبري در سرنوشت مردم101
فرهنگ سنتي و ناکارآمدي دولت106
جامعه افغانستان107
فرهنگ سنتي و تعليم و تربيت110
جامعه کشاورزي و ناکار آمدي دولت112
فصل چهارم
جايگاه عوامل سياسي و اقتصادي در ناکارآمدي دولتها
سياست در افغانستان115
استبداد115
بي ثباتي سياسي119
نتيجة بي ثباتي121
بوروکراسي ناکارآمد123
مديران و فساد اداري126
بحران مشروعيت128
مشروعيت در دولتهاي افغانستان130
تاثير سياستها و نظام سياسي کشور بر عقب ماندگي132
سياست داخلي132
سياست خارجي135
اقتصاد در افغانستان138
کشاورزي138
فقدان منابع141
آبشارها142
معادن143
تاثير نظام اقتصادي کشور بر عقب ماندگي144
فصل پنجم
نقش عوامل خارجي در عدم موفقيت هاي دولت ملي افغانستان
نظام بين المللي (دوقطبي بودن) و تأثير آن بر افغانستان147
احمدشاه ابدالي و اولين قدم به نفع استعمار انگليس148
آمريکا ابر قدرت جديد152
جهت گيري سياست خارجي افغانستان154
سياست خارجي
پيامد هاي بي طرفي افغانستان156
نقش انگليس بر سياست خارجي و داخلي افغانستان158
نقش انگليس بر سياست خارجي افغانستان159
نقش انگليس بر سياست داخلي افغانستان162
نقش شوروي برسياست خارجي و داخلي افغانستان168
نقش شوروي بر سياست خارجي افغانستان169
نقش شوروي بر سياست داخلي افغانستان172
نقش آمريکا بر سياست خارجي و داخلي افغانستان177
نقش آمريکا برسياست خارجي افغانستان179
نقش آمريکا بر سياست داخلي افغانستان182
نتيجه گيري و جمع بندي190
فهرست منابع 194

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 1500 <<بازگشت