سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 

پرتونُبي(قرآن)درشعردري/ تاریخ ثبت : 1391/01/31
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : پرتونُبي(قرآن)درشعردري/
نگارنده : شوكت علي محمدي
استاد راهنما : محمودسرمدي
استاد مشاور : <#f:3171/>
استاد داور : <#f:3172/>
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : قرآن و حدیث
تاریخ دفاع : 1383/10/13
چکیده :

چكيده :

پژوهه‌اي كه پيش رو داريد داراي يك پيش گفتار وچهاربخش وهر بخش داراي چند فصل است.

درپيش گفتار اهميت وجايگاه اين پژوهش طرح شده وخطر جدا افتادگي قرآن پژوهي و هنر شعر دري تصوير شده است.

بخش نخست: دراين بخش، فرضيه‌ي تأثير قرآن درگسترش وغنا مندي شعر دري،انگيزه شيوه وپيشينة پژوهش طرح شده است. شيوه‌اي اين پژوهه شمارش تلميح هاي قرآن درشعر دري نيست بلكه تأثير قرآن دربن مايه ونماي بيروني شعر دري است.

درقسمت ديگر اين بخش، كليد واژه ها ودليل گزينش آنها توضيح داده شده است.تأثير قرآن در شعر دري ازراه كه ادبيات تطبيقي بررسي مي شود اما در دايره‌اي ادبيات تطبيقي صرف نمي گنجد، به دليل آن كه گوهر بنيادين قرآن ورويه‌ي اعجاز آن ازبام ادبيات تازي و دري فراتر است ودر گردونة ادبيات ملكي سنجش پذير نيست. ازميان واژه هاي دري،فارسي وتاجيكي كه زبان كشورهاي افغانستان،ايران وتاجيكستان است،واژة دري به دليل آن كه از روزگاران كهن تاكنون زبان معيار اين گستره‹‹ دري›› ناميده مي شده ، گزينش شده است. افزون برآن فارسي وتاجيكي داراي هويت قومي ومنطقه اي است ونيز واژة فارسي،عربي شدة پارسي است.

بخش دوم: قرآن مجيد اگرچه سخن خداوند است،اما در كالبد زبان تازي نازل شده است وبه  زبان تازي جان بخشيده است،ناگزير تأثيرگزاري آن درشعر دري، ازراه ادبيات تطبيقي بررسي مي‌شود. به دليل سايه‌ي سنگين عربي انديشي درسرزمين آريان‌ها، دري زبان ها و به ويژه درحوزه هاي علميه؛ بايسته است كه تعامل زباني تازي ودري روشن شود وگرد فراموشي ازاقتدار زبان دري زدوده شود،به همين دليل در اين بخش زمينه ها وعلت هاي تأثير گزاري دو زبان دريكديگر بررسي شده است. دراين بخش روشن شده است كه باهجوم سنگين زبان تازي دراين اقليم،زبان دري مقتدرانه ازاين فرايند سود جسته وبا وجود پشتوانه هاي توان مندي چون قرآن وحديث مقهور زبان تازي نشده است،چنانكه ملت هاي ديگري مانند سوريه، مصرو...زبان شان را ازدست دادند.دري نه تنها تسليم نشده بلكه ازخط وانديشة قرآن براي انكشاف خود سود برده ودر زبان تازي تأثير گذاشته است. افزون برحفظ هويت زباني،دري زبانان درپايه ريزي قواعد زبان عرب (نحو) نقش برجسته داشته ودانش هاي تجويد،تفسير،حديث،بلاغت و...به دست اينان شكوفا شده است، تا آن جاكه دري زباني مانند روزبه ابن دازويه (ابن مقفع) را پايه گذارنثر عرب دانسته اند وقدرمسلم آن است كه نثر فني وعمومي عرب به دست اينان پايه گذاري شده است. براي نشان دادن اقتدار زبان دري بخشهاي از واژگان دري در زبان تازي و به ويژه قرآن آورده شده است. امروزه بخشي از واژگان دري كه در زبان تازي رفته بدون تخصص وريشه يابي بازشناسي نمي شود و اين گونه واژه ها عربي پنداشته مي شود درحالي كه واژه هاي دري است.

بخش سوم: دراين بخش رابطة شعر وقرآن، شاعر از ديدگاه قرآن، قرآن ازنظرشاعران بررسي شده است. شعر از ديد قرآن پديده اي مثبت است وشاعر رحماني كسي است كه به باور درست دست يافته و درپي پياده كردن آن درمتن زندگيش باشد. قرآن با آن كه به شدت شعربودن خود را رد كرده است، داراي شاعرانه ترين گفتارها وتعبيرهاست. شعرنبودن ازنگاه درون متني وشرع تحليل شده است كه متن تخيلي وشاعرانه ظرفيت بيان جدي قانون اساسي زندگي بشر را ندارد وتخيل براي تصوير آرمان‌ها و جبران كمبود هااست وخداوند علم وحقيقت محض است. ازنگاه برون متني وجامعه شناختي تفهمي، اتهام شعر بودن قرآن بررسي شده است كه عرب ها دراوايل بدون ارزش گذاري مي خواستند قرآن را رد كنند و دراواخر، ناگزير بودند كه هزينة گزافي بپردازند وقرآن را به عنوان برترين هنرجزيرة عربستان بپذيرند تا به اين هدف دست يابند كه وحياني بودن قران را انكار كنند. درپايان، قرآن ازديدگاه شاعران بررسي شده است تاميزان ارادت شاعران _ بويژه شاعران دري_  به ساحت قدسي خداوند روشن شود ومدخل روشني باشد براي پرتوگيري شاعران دري از آفتاب قرآن.

بخش چهارم: اين بخش مرحلة پاياني وغايت اين پژوهش است. اين بخش آينة كوچكي است كه تجلي آفتا ب نبي را درمهتاب شعر دري بازتاب مي دهد . پرتو نبي درشعر دري در دو حوزة درون مايه وبرون نمايه تابيده است . درساحت زيبايي هاي بيروني ، شعر دري بيشترين استفاده را برده وازاين جهت نمايشگاه هنر هاي زيباي قرآن به شمار مي آيد. درساحت درون مايه،شعر دري بدون شك سايه اي قرآن است . اين حوزه به دوقسمت مضمون پرداري هاي شاعرانة قرآني ، وانديشه هاي قرآني بخش شده است. درقرآن خبر معجزه هاي پيامبران وكرامت هاي اوليائ پيشين به زيباترين شكل وساختار بيان شده است. بنياد معجزه برخرق عادت است وبراي انسانهاي عادي تنها درخيال قابل تصور است، از اين جهت خيال انگيز وباقلمرو خيال نزديك است. شاعران ازاين فاكتور استفاده هاي نمادين كرده اند. درقسمت انديشه نيز انديشه هاي بنيادين قرآني مورد توجه بوده است و اگر نه، تنها انديشه هاي اخلاقي قرآن درشعر دري، مثنوي بلندي خواهد شد. 

فهرست :

بخش نخست(كليات)
فرضيه‌ي پژوهش 9
انگيزه‌ي پژوهش: 9
شيوه‌ي پژوهش: 15
پيشينه‌ي پژوهش: 17
كليد واژه‌ها: 18
الف. پرتو:18
1/الف. تقليد: 21
2/ الف. تأثير: 21
3/الف. ادبيات تطبيقي: 22
ب. نُبي:23
ج. شعر25
د. دري25

بخش دوم:
تعامل زبان دري و تازي: 40

فرگرد (فصل) يكم
الف) دري: 41
1/ الف. سير تاريخي زبان دري:41
1/1/ الف. دري باستان: 41
2/1/الف. زبان «پهلوي» 42
3/1/الف. زبان دري نو: 50
1/3/ الف. دوره‌ي نخستين 52
2/3/ الف. دوره‌ي دوم 57
3/3/الف. دوره‌ي سوم:سده‌هاي هفت، هشت، نه هجري 59
4/3/ الف. دوره‌ي چهارم:سده‌هاي ده, يازده و دوازده 60
5/3/الف. دوره‌ي پنجم:سده‌ي سيزدهم 61
6/3/ الف. دوره‌ي ششم:دوران معاصر 61

فرگرد دوم
2/ الف. تعامل مقتدرانه‌ي دري با تازي 64

فرگرد سوم
3/ الف. زمينه‌ها و علت‌هاي تأثير گذاري زبان تازي در دري 70
1/3/ الف. عربي, زبان قرآن و حديث70
2/3 / الف. عربي, زبان مركز اقتدار72
3/3/ الف. دگر گوني زبان ديوان دري72
4/3/ الف.آغاز شدن مدرسه‌هاي دانش ديني73
5/3 /الف.دشوار نويسي منشيان73
6/3/ الف. ريزش مرزها74
7/3 /الف. دگر گوني خط دري75

فرگرد چهارم
ب. تازي 82
1/ب. زمينه‌ها و علت‌هاي تأثير دري در تازي 82
1/1/ب. تمدن باشكوه و اقتدار سياسي آريان ها82
2/1/ب. تسلط دري زبان‌ها بر سر زمين عرب ها86
حضور و حكومت دري زبان‌ها در يمن 88
3/1/ب. گستردگي واژگاني دري89
4/1/ ب. ترجمه متون پهلوي و عربي نويس آريان ها 104

فرگرد پنجم
2/ب. نقش دري زبان‌ها در گسترش زبان و ادبيات عرب 108
1/2/ب. قرائت110
2/2/ب. تفسير110
3/2/ب. حديث111
4/2/ب. علم نحو111
5/2/ب. لغت114
6/2/ب. دانش بلاغي115

فرگرد ششم
شيوه‌ي تأثير پذيري تازي از دري 117
1. واژه‌هاي دخيل118
2.واژه‌هاي عربي شده (معرب)118

فرگرد هفتم
ج. شيوه‌ي درست تعامل زباني 123
1/ج. بسندگي به اندازه‌ي نياز:123
2/ج. برابر سازي واژگاني:124
3/ج. گرته بر داري:124

فرگرد هشتم
واژه‌هاي دري در قرآن 125

بخش سوم: (قرآن و شعر)
فرگرد يكم
شعر از ديدگاه قرآن 156
الف. شعر وشاعر مردود156
1/الف. دروغگو و گناه كار157
2/ الف. سر گردان و بي هدف157
3/الف. ناهماهنگي گفتار و رفتار158
4/الف. نماد گمراهي158
ب. شعر و شاعر مطلوب159
شعر و شاعر ملترم160
هنر براي هنر161

فرگرد دوم
قرآن شعر نيست 164
سويه‌ي نخست) نگاه درون متني164
سويه‌ي دوم) نگاه برون متني166

فرگرد سوم
قرآن از ديد گاه اديبان و شاعران 170

بخش چهارم
پرتو قرآن در شعر دري 180

فرگرد يكم
پيشينه‌ي شعر دري: 180

فرگرد دوم
داد و ستد شعري دري و عربي: 183
ترجمه‌ي قرآن و شعر دري: 186

فرگرد سوم
الف. بازتاب قرآن در برون نمايه‌ي شعر دري 190
1/الف. سبك سخن191
2/ الف. فرم196
3/ الف. تصوير سازي (ايماژ)199
4/ الف. آهنگ و طنين202
5/ الف. تشخيص205
6/ الف. متناقض نما (پارا دوكس)206
7/ الف. تلميح207
8/ الف. تضمين210
9/ الف. اقتباس211
10/ الف. حل يا تحليل212

فرگرد چهارم
ب) بازتاب قرآن در درون مايه‌ي شعر دري 215
1/ب. مضمون پردازي‌هاي شاعرانه‌ي قرآني216
1/1/ ب. آفرينش انسان 217
2/1/ ب. ميوه تاريك 219
3/1/ ب. گلستان ابراهيم 222
4/1/ب.زنده كردن پرندگان: 224
5/1/ ب. برهان ابراهيمي 226
6/1/ ب. يوسف وزليخا 227
7/1/ب. گم گشته 229
8/1/ب. ملك سليمان 233
9/1/ب. معجزه‌هاي موسي 237
10/1/ ب. معجزه‌هاي حضرت عيسي 240
11/1/ب. شكيبايي ايوب 246
12/1/ب. يونس و كام ماهي: 247
13/1/ب. معراج 248
14/1/ب. ماه دو پاره 250
15/1/ب. نگار مكتب نديده 252

فرگرد پنجم
2/ب. انديشه‌هاي قرآني 254
1/2/ب. انگيزه‌ي آفرينش254
2/2/ب. كرامت انسان258
3/2/ب. حرمت خون انسان262
4/2/ب.دادگري اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل؛263
5/2/ب. ستم ستيزي268
6/2/ب. نتيجه‌ي كردار خود بيني273
7/2/ب. انسان دوستي274
سر چشمه ها 278

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 1614 <<بازگشت