جستجو
جستجوی پیشرفته
English | فارسی | العربی
صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 
جستجو در بانک اطلاعات پایان نامه | | | لیست کلی پایان نامه ها
آزادي از ديدگاه اسلام تاریخ ثبت : 1391/01/23
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : آزادي از ديدگاه اسلام
نگارنده : اسكندرعبداللهي
استاد راهنما : منصور مير احمدي چناروئيه
استاد مشاور : محمد تقي اسلامي
استاد داور : سيد ابراهيم حسيني
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1385/12/09
چکیده :

چكيده:

در فصل اول كليات مباحث راجع به حيطه هاى كلى آزادى طرح گرديده است توضيح بيشتر اين كه: بعد از تعريف و ريشه يابى لغوى به تعريف اصطلاحى پرداخته شده است آنگاه به پيشينه بحث آزادى، سياسى اجتماعى در غرب و اسلام پرداخته شده و در ادامه، آزادى از ديدگاه برخى انديشمندان صاحب نظر در بحث آزادى طرح گرديده كه از جمله نظرات شهيد مطهرى و استاد مصباح برجسته شده است و سپس جمع بندى فصل صورت گرفته است.

در فصل دوم پس از معناى لغوى و اصطلاحى جبر و جايگاه اختيار در سلسله مراتب كه به عمل منجر مى شود مشخص شده است ودر ادامه به پيشينه بحث جبر و اختيار پرداخته شده است و سپس به آياتى كه موهم به جبر است اشاره شده است. در ادامه جبر واختيار در انديشه صحابه به عنوان مقدمه براى ورود به بحث اشاعره و ادله آنان مطرح شده است و پس از جواب ادله اشاعره به نظر يه معتزله پرداخته شده است. و در نهايت به بحث الامر بين الامرين اشاره شده است.

در فصل سوم آزادى عقيده و انديشه و بيان نگارش يافته است در اين فصل پس از معنى عقيده و انديشه وتفاوت آزدى انديشه و آزادى انديشه و آزادى تقليد در انديشه اشاره شده است.

و در ادامه آزادى عقيده در قرآن و سيره نبى اكرم(ص) و سيره حضرت على(ع) پرداخته شده است، و بعد از آن به شبهات آزادى عقيده و انديشه از قبيل بحث ارتداد اشاره شده است، و پس آزادى بيان در قرآن و سيره معصومين مورد تحقيق قرار گرفته است.

و در پايان به محدوديت هاى آزادى بيان اشاره شده است.

در فصل چهارم مباحث آزادى سياسى اجتماعى مورد تحقيق قرار گرفته است، ابتدا به تعريف آزادى سياسى و به مهم ترين مؤلّفه هاى آن اشاره شده است. وادله آزادى انتخاب رهبر از نظر آيات و روايات و عقل مورد بررسى قرار گرفته است، و سپس به آزادى احزاب وا نجمن ها پرداخته شده است، و در نهايت نظرات آقايان، شهيد مطهرى واستاد مصباح راجع به آزادى احزاب برجسته شده است و در ادامه به آزادى اجتماعى و آزادى معنوى پرداخته شده است و جمع بندى پايانى.

فهرست :

فهرست مطالب   

طرح تحقيق         …1

بيان مسأله             …1

سابقه و ضرورت انجام تحقيق      …1

هدف تحقيق:       …1

فرضيه تحقيق:     …2

پرسش هاى اصلى تحقيق:              …2

قلمرو تحقيق:      …2

روش تحقيق:       …2

سازماندهى تحقيق:             …3

واژگان كليدى:    …3

فصل اول: مفاهيم و كليّات           …4

                مقدمه     …5

                تعريف لغوى آزادى          …7

                واژه شناسى:         …7

                تعريف اصطلاحى              …12

                پيشينه آزادى سياسى اجتماعى در غرب     …13

                پيشينه آزادى سياسى اجتماعى در اسلام     …15

                جمع بندى:           …19

                پيشينه آزادى فلسفى، كلامى:         …19

                پيامد جبرگراى:   …22

                مفهوم آزادى در انديشه فارابى      …24

                                1 - آزادى به معنى اختيار               …25

                                2 - آزادى به عنوان فعل خير         …26

                                3 - آزادى به عنوان خصلت شهروندان در مدينه     …27

                                4 - مدينه فاضله:                …27

                مفهوم آزادى از نگاه علامه محمد تقى جعفرى        …29

                حق آزادى در اسلام          …30

                مفهوم آزادى در انديشه شهيد مطهرى:        …31

                مفهوم آزادى از ديدگاه دكتر بهشتى             …36

                مفهوم آزادى از نظر استاد مصباح …37

                                1 - آزادى به معناى استقلال وجودى          …39

                                2 - آزادى به معناى «اختيار»          …40

                                3 - آزادى به معناى «عدم دلبستگى»           …40

                                4 - آزادى در مقابل بردگى            …40

                                5 - آزادى در اصطلاح حقوق و سياست حاكميت بر سرنوشت خويش         …41

                جمع بندى:           …41

فصل دوم: آزادى با رويكردى فلسفى كلامى        …43

                مقدمه:    …44

                                1 - جبر و اختيار و خودشناسى:   …44

                                2 - جبر و اختيار و خداشناسى:    …45

                معناى لغوى جبر                …46

                جبر در اصطلاح:                …46

                معناى لغوى اختيار             …47

                معناى اصطلاحى اختيار:  …47

تقدم مفهوم اراده بر اختيار در فرايند عمل:                …48

                پشينه تاريخى بحث جبر و اختيار:               …49

                اهميت بحث جبر و اختيار و علت طرح آن در ميان مسلمين:            …50

                تاريخ تطور مسأله جبر:    …52

                اقسام جبر:            …53

                                1 - جبر كلى:      …53

                                2 - جبر جزئى:  …53

                                3 - جبر تعيينى:  …53

                                4 - جبر تخلقى: …53

                اقسام جبر جزئى:               …54

                جبر علّى:              …54

                                1 - جبر طبيعى:  …54

                                2 - جبر اجتماعى:             …54

                                3 - جبر بدنى:    …55

                                4 - جبر نفسانى:                …55

                جبر فلسفى:         …55

                شبهه ى جبر طبيعى:           …56

                جبر و اختيار در آيات قرآن:          …57

الف) آيات دال بر اختيار:                …57

ب) آيات موهم جبر:        …59

                جبر در انديشه صحابه:     …60

                                1 - توحيد در  خالقيت:  …62

                پاسخ:     …62

                                2ـ علم ازلى خداوند         …63

                پاسخ:     …63

                                3 - آيات قرآن:  …63

                تعريف انديشه تفويض از نظر شيخ مفيد و شيخ الرئيس       …64

                انگيزه پيدايش مكتب تفويض         …64

                شيعه و مسأله انتساب شرور به خداوند.     …66

                حمل بعضى از آيات و احاديث بر مجاز وكنايه و استعاره   …67

                رد بر ادله معتزله …69

                رد بر دليل دوم:  …69

                جبر از نظر شيخ طوسى:  …70

                شهيد مطهرى و نظرات نهايى جبر واختيار                …71

                نظر استاد مصباح:               …73

فصل سوم: قلمرو آزادى فكرى انديشه اى و بيان               …76

                مقدمه:    …77

                آزادى انديشه       …78

                عقيده چيست؟    …79

                راه وصول به عقيده، تفكر يا تقليد؟              …79

                تفكّر مثبت و منفى:            …83

                تفاوت عقيده و انديشه:    …84

                آزادى عقيده آرى، آزادى تقليدنه: …86

                نظر استاد مصباح راجع به آزادى عقيده:     …89

                آزادى دين و عقيده:          …91

                                1 - قرآن كريم:   …91

                                2 ـ سيره عملى پيامبر(ص) راجع به آزادى عقيده   …96

                سيره علمى انبياء و اوصياء:             …96

                سيره عملى امام على(ع) (وصى نبى(ص)):              …101

                موضع على(ع) در برابر عقايد اصحاب نهروان:       …102

                على(ع) در برابر انحراف عقيدتى اصحاب صفين:  …103

                اقليت هاى مذهبى در قلمرو حكومت علوى:           …104

                برخى از شبهات آزادى عقيده        …105

                الف) آزادى عقيده و جهاد ابتدايى:              …105

                نظر شهيد مطهرى در مسأله جهاد:                …107

                آقاى استاد مصباح و مسأله جهاد: …108

                                ب) تكامل جامعه اسلامى و آزادى عقيده: …110

                                ج) آزادى عقيده و ارتداد:               …111

                حقيقت ارتداد (مفهوم ارتداد):       …114

                كيفر ارتداد:          …115

                                1 - روى كرد انكار:          …115

                فرق موارد ارتداد در قرآن واحاديث (دليلى بر روى كرد انكار):       …117

                                2 - روى كرد تحليل:       …119

                                                1 - 2، گرايش سياسى:     …120

                                                2-2 گرايش اجتماعيى:     …121

                                                3 - 2 گرايش فردى:        …121

                3ـ روى كرد تقييد:            …122

                تفتيش عقايد از نظر اسلام:              …122

                آزادى بيان:           …123

                                الف) آزاد بيان در قرآن    …124

                                ب) سيره معصومين           …128

                سيره نظرى معصومان (ع)               …128

                                1 - روايات نصحيت:       …128

                                2ـ امر به معروف و نهى از منكر:  …130

                                3ـ حرمت كتمان حق:       …130

                دليل عقلى:           …131

                امام خمينى(ره) و آزادى بيان:        …131

                آزادى بيان از منظر شهيد مطهرى :               …132

                محدوديت هاى آزادى بيان:            …132

                آزادى بيان از ديدگاه استاد مصباح                …133

                جمعبندى              …134

فصل چهام: قلمرو آزادى هاى سياسى و اجتماعى              …135

                آزادى سياسى چيست؟    …136

                آزادى در تعين زمامدار:   …137

                ادّله آزادى انتخاب حكومت و رهبرى         …138

                                الف :قرآن و روايات:        …138

                عدالت   …144

                نهى از استكبار:   …146

                                ب: دليل عقلى    …149

                بيان ديدگاه ها :   …152

                كلمه «حزب» درمتون دينى:             …152

                                1 - قرآن:             …152

                                2 ـ نهج البلاغه:  …153

                آزادى احزاب از نظر شهيد مطهرى              …154

                آزادى احزاب از نگاه استاد مصباح               …155

                آزادى اجتماعى:  …155

                آزادى اجتماعى از نظر شهيد مطهرى           …156

                آزادى معنوى:      …157

                آزادى معنوى چيست؟     …158

                نتيجه گيرى          …160

                آزادى فلسفى     …160

                آزادى فكر و انديشه و بيان            …161

                مقايسه آزادى سياسى از نظر آقايان مطهرى و مصباح            …162

                فهرست منابع:     …164

                مجلات: …168

واژگان کلیدی : اسلام، آزادى، آزادى فلسفى، كلامى. آزادى عقيدتى و مذهبى آزادى سياسى
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 2386 <<بازگشت
بازديد کنندگان اين صفحه: 1120767 بازديدکنندگان امروز: 356 کل بازديدکنندگان: 3637860 زمان بارگذاری صفحه: 1/1719
تمامی حقوق این سایت برای مجتمع آموزش عالی فقه محفوظ است.