دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 

اسراف و آثار آن از ديدگاه قرآن و سنت تاریخ ثبت : 1391/01/23
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : اسراف و آثار آن از ديدگاه قرآن و سنت
نگارنده : سيد علي احمد موسوي
استاد راهنما : علي اوسط باقري
استاد مشاور : غلامعلي عزيزي كيا
استاد داور : علي محمد قاسمي
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1385/04/12
چکیده : <#f:3177/>
فهرست :

 

«فهرست مطالب»

 

فصل اول (کلیات) 

 

تعریف مسأله: PAGEREF _Toc143143611 \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600310031000000

 

سوالهاى تحقيق   PAGEREF _Toc143143612 \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600310032000000

 

پيشينه و ضرورت تحقيق: PAGEREF _Toc143143615 \h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600310035000000

 

روش تحقيق: PAGEREF _Toc143143616 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600310036000000

 

هدف تحقيق: PAGEREF _Toc143143617 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600310037000000

 

مفهوم شناسى اسراف و واژه هاى مرتبط  PAGEREF _Toc143143618 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600310038000000

 

1. اسراف   PAGEREF _Toc143143619 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600310039000000

 

الف) تعریف لغوى: PAGEREF _Toc143143620 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320030000000

 

ب) تعریف اصطلاحی: PAGEREF _Toc143143621 \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320031000000

 

اسراف در اصطلاح قرآن: PAGEREF _Toc143143622 \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320032000000

 

اسراف در اصطلاح فقهى: PAGEREF _Toc143143623 \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320033000000

 

ملاك تجاوز از حد در اسراف: PAGEREF _Toc143143624 \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320034000000

 

معيارهاى تشخيص اسراف از ديدگاه مرحوم نراقى: PAGEREF _Toc143143625 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320035000000

 

1.  ضايع كردن: PAGEREF _Toc143143626 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320036000000

 

2 . مصرف بيش از مقدار نياز: PAGEREF _Toc143143627 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320037000000

 

3 . مصرف بيش از شأن و منزلت اجتماعى: PAGEREF _Toc143143628 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320038000000

 

4 .  نبودن غرض عقلايى: PAGEREF _Toc143143629 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600320039000000

 

كاربردهاى قرآنى اسراف   PAGEREF _Toc143143630 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330030000000

 

الف) كاربردهاى اسراف در امور غير مالى: PAGEREF _Toc143143631 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330031000000

 

1 - ظلم و ستمگرى: PAGEREF _Toc143143632 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330032000000

 

2 - ستم بر خويشتن PAGEREF _Toc143143633 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330033000000

 

3 – زياده­روى در قتل: PAGEREF _Toc143143634 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330034000000

 

4 – زياده­روى در امور: PAGEREF _Toc143143635 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330035000000

 

 

 

5 - انحرافات جنسى: PAGEREF _Toc143143636 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330036000000

 

ب) در امور مالى  PAGEREF _Toc143143637 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330037000000

 

1 -  زياده­روى در خوردن و آشاميدن: PAGEREF _Toc143143638 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330038000000

 

2 – زياده­روى در انفاق: PAGEREF _Toc143143639 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600330039000000

 

2 . مفهوم شناسی تبذير: PAGEREF _Toc143143640 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340030000000

 

تفاوت واژه اسراف و تبذير: PAGEREF _Toc143143641 \h 19 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340031000000

 

3 . مفهوم شناسی إقتار PAGEREF _Toc143143642 \h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340032000000

 

4 .  مفهوم شناسی قوام: PAGEREF _Toc143143643 \h 22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340033000000

 

فصل دوم: گستره و قلمرو اسراف

 

مقدمه: PAGEREF _Toc143143644 \h 25 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340034000000

 

1 – اسراف در امور اقتصادی   25

 

  اسراف در اموال: PAGEREF _Toc143143645 \h 25 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340035000000

 

مقدمه: PAGEREF _Toc143143646 \h 25 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340036000000

 

اسراف در اموال عمومى: PAGEREF _Toc143143647 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340037000000

 

تعریف اموال عمومی: PAGEREF _Toc143143648 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340038000000

 

برخى از مصاديق اموال عمومى: PAGEREF _Toc143143649 \h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600340039000000

 

1 . منابع آبى: PAGEREF _Toc143143650 \h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350030000000

 

2 . برق PAGEREF _Toc143143651 \h 32 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350031000000

 

3. مواد سوختى (نفت، گاز و...) PAGEREF _Toc143143652 \h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350032000000

 

4.  جنگلها: PAGEREF _Toc143143653 \h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350033000000

 

اسراف در اموال غير عمومى (اختصاصى): PAGEREF _Toc143143654 \h 36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350034000000

 

1 . اسراف در اموال دیگران: PAGEREF _Toc143143655 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350035000000

 

الف) اسراف در اموال یتیمان: PAGEREF _Toc143143656 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350036000000

 

ب) اسراف در خوردن از طعام كسانى كه شرع مجاز شمرده: PAGEREF _Toc143143657 \h 40 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350037000000

 

ج) اسراف در حق الماره: PAGEREF _Toc143143658 \h 42 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350038000000

 

2 - اسراف در اموال شخصى  PAGEREF _Toc143143659 \h 43 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600350039000000

 

مقدمه: PAGEREF _Toc143143660 \h 43 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600360030000000

 

1 – اسراف در مواد غذایی: PAGEREF _Toc143143661 \h 45 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600360031000000

 

           اهمیت مواد غذایی.. 45

 

مذمت اسراف در مواد غذایی : PAGEREF _Toc143143662 \h 47 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600360032000000

 

                نهی از پرخوری.. 48

 

2 .  اسراف در لباس و پوشاك: PAGEREF _Toc143143664 \h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600360034000000

 

اهميت لباس و پوشاك: PAGEREF _Toc143143665 \h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600360035000000

 

مصادیق اسراف در لباس PAGEREF _Toc143143666 \h 55 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600360036000000

 

3 . اسراف در مسكن  PAGEREF _Toc143143667 \h 56 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600360037000000

 

4 . اسراف در وسايل منزل: PAGEREF _Toc143143668 \h 59 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600360038000000

 

5 . اسراف در وسيله نقليه: PAGEREF _Toc143143669 \h 61 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600360039000000

 

6 . اسراف در انفاق: PAGEREF _Toc143143670 \h 62 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370030000000

 

جايگاه انفاق در اسلام: PAGEREF _Toc143143671 \h 62 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370031000000

 

خروج از حد اعتدال در انفاق: PAGEREF _Toc143143672 \h 64 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370032000000

 

رابطه ایثار و اسراف: PAGEREF _Toc143143673 \h 72 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370033000000

 

1 . اهمیت ايثار: PAGEREF _Toc143143674 \h 72 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370034000000

 

2- حل تعارض ایثار و اسراف از دیدگاه فقها: PAGEREF _Toc143143675 \h 74 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370035000000

 

3 . جمع بندی آراء و نتیجه بحث PAGEREF _Toc143143676 \h 75 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370036000000

 

2 . اسراف در امور غیر اقتصادی   PAGEREF _Toc143143677 \h 78 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370037000000

 

اسراف در قصاص: PAGEREF _Toc143143678 \h 78 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370038000000

 

شرک به خدا: PAGEREF _Toc143143679 \h 80 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600370039000000

 

خودکامگی و سلطه­جویی PAGEREF _Toc143143680 \h 83 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380030000000

 

افساد در زمین: PAGEREF _Toc143143681 \h 86 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380031000000

 

گناه و معصیت PAGEREF _Toc143143682 \h 87 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380032000000

 

انحراف در امور جنسی: PAGEREF _Toc143143683 \h 89 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380033000000

 

تکذیب پیامبران الهی PAGEREF _Toc143143684 \h 91 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380034000000

 

فصل سوم: علل و عوامل اسراف

 

مقدمه: PAGEREF _Toc143143685 \h 95 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380035000000

 

عامل بینشی (جهل و نادانی) PAGEREF _Toc143143686 \h 95 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380036000000

 

عوامل گرایشی: PAGEREF _Toc143143687 \h 96 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380037000000

 

1. بی ایمانی  PAGEREF _Toc143143688 \h 96 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380038000000

 

2  . احساس بی­نیازی   PAGEREF _Toc143143689 \h 97 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600380039000000

 

عوامل روانی - تربیتی اسراف   PAGEREF _Toc143143690 \h 100 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390030000000

 

1 . احساس حقارت و خود کم بینی: PAGEREF _Toc143143691 \h 100 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390031000000

 

2. وسواس: PAGEREF _Toc143143692 \h 101 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390032000000

 

3 .  تقلید کورکورانه  PAGEREF _Toc143143693 \h 103 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390033000000

 

4 . تربیت خانوادگی: PAGEREF _Toc143143694 \h 104 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390034000000

 

فصل چهارم: آثار و پی­آمدهای اسراف

 

مقدمه  PAGEREF _Toc143143695 \h 107 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390035000000

 

 آثار دنیوی   PAGEREF _Toc143143696 \h 107 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390036000000

 

1- فقر و تنگدستی: PAGEREF _Toc143143697 \h 107 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390037000000

 

مقدمه: PAGEREF _Toc143143698 \h 107 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390038000000

 

الف- فقر از دیدگاه اسلام  PAGEREF _Toc143143699 \h 108 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003600390039000000

 

ب) پی آمدهای فقر: PAGEREF _Toc143143700 \h 110 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300030000000

 

1 . ضربه به فضا یل انسانی و مبانی دینی PAGEREF _Toc143143701 \h 110 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300031000000

 

2ـ تزلزل شخصیتی انسان PAGEREF _Toc143143702 \h 111 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300032000000

 

3ـ غصه و اندوه PAGEREF _Toc143143703 \h 111 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300033000000

 

ج) رابطه اسراف و فقر PAGEREF _Toc143143704 \h 111 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300034000000

 

2- هلاکت و تباهی  PAGEREF _Toc143143705 \h 114 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300035000000

 

3- فساد و تباهی در زمین  PAGEREF _Toc143143706 \h 115 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300036000000

 

4- عذابهای آسمانی (هلاکت و نابودی در دنیا) PAGEREF _Toc143143707 \h 117 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300037000000

 

5- محرومیت از محبت خداوند: PAGEREF _Toc143143708 \h 119 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300038000000

 

6- اضلال الهی  PAGEREF _Toc143143709 \h 121 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700300039000000

 

7- عدم استجابت دعا PAGEREF _Toc143143710 \h 124 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700310030000000

 

8- زندگی دشوار PAGEREF _Toc143143711 \h 125 

 

پی­آمدهای اخروی اسراف   PAGEREF _Toc143143712 \h 128 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700310032000000

 

1.  نابینا برانگیخته شدن: PAGEREF _Toc143143713 \h 128 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700310033000000

 

2 . آتش سوزان PAGEREF _Toc143143714 \h 129 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700310034000000

 

فصل پنجم: راه­های پیشگیری از اسراف

 

مقدمه : PAGEREF _Toc143143715 \h 132 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700310035000000

 

1 . تقویت ایمان به مبدأ و معاد: PAGEREF _Toc143143716 \h 132 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700310036000000

 

2 . آگاهی بخشی وتبیین آثار سوء اسراف   PAGEREF _Toc143143717 \h 135 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700310037000000

 

3 . تقویت وجدان اخلاقی و انضباط اجتماعی  PAGEREF _Toc143143718 \h 137 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700310038000000

 

4 . اقدام حکومتی و اجرای عدالت اقتصادی   PAGEREF _Toc143143719 \h 139 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700310039000000

 

5 .  امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت همگانی  PAGEREF _Toc143143720 \h 142 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700320030000000

 

نتایج   PAGEREF _Toc143143721 \h 147 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700320031000000

 

منابع  PAGEREF _Toc143143722 \h 154 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100340033003100340033003700320032000000

 

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 2334 <<بازگشت