جستجو
جستجوی پیشرفته
English | فارسی | العربی
صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 
جستجو در بانک اطلاعات پایان نامه | | | لیست کلی پایان نامه ها
تأثير مساله حسن و قبح در انديشه كلامي متكلمان مسلمان (اماميه ، معتزله ، اشاعره ) تاریخ ثبت : 1391/01/23
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : تأثير مساله حسن و قبح در انديشه كلامي متكلمان مسلمان (اماميه ، معتزله ، اشاعره )
نگارنده : محمدآصف احساني
استاد راهنما : ابوالفضل روحي
استاد مشاور : محمدجعفري
استاد داور : محمد حسن قدردان قراملكي
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : 1385/03/01
چکیده :

 

بر سبق بلوغ است. علايم مخصوص مرد موهاي صورت است كه دليل بر سبق بلوغ است.

در فصل اول سخن از رشد نيز آمده است، دلايل متعدد دلالت دارند كه در تحقق رشد اصلاح مال كافي است بر خلاف قول كه مي گويد: بعلاوة اصلاح مال در دين نيز عادل باشد.

در فصل دوم كه به جواب پرسش اصلي پرداخته شده و مطالب اصلي مورد تحقيق (معاملات صغير) است، در معاملات صغير ديدگاه‌هاي متعدد وجود دارند:

1ـ مشهور علما قائل به بطلان معاملات صغير است

2ـ عده‌اي صحت معاملات صغير را در اشياء كم قيمت پذيرفته است

3ـ عده‌اي بر اين باور اند كه صغير مجري عقد باشد معاملات او صحيح است

4ـ ديگري عقيده دارد كه صغير وسيله دو طرف معامله در رساندن جنس و پول باشد معامله او صحيح است

5ـ قول ديگري مي گويد: معاملات صغير بعنوان كه وكيل از ولي يا شخص سومي است صحيح است

 

فهرست :

 

مقدمه:

1ـ موضوع تحقيق:

2ـ بيان سؤالهاي اصلي و فرعي:

3ـ فرضية تحقيق

4ـ اهداف تحقيق

5ـ سابقه تحقيق

6ـ نو آوري تحقيق

7ـ روش تحقيق

8ـ روش و ابزار گرد آوري اطلاعات

9ـ قلمرو تحقيق (زماني, مكاني و موضوعي)

10ـ سازمان دهي تحقيق

11ـ انگيزه تحقيق

 

فصل اول: بلوغ

مقدمه:

معامله

معامله درلغت:

در اصطلاح فقها:

تعريف صحيح معامله:

صغير

صغير در لغت و اصطلاح

تعريف مركب هر دو واژه:

اقسام صغير

بلوغ

بلوغ در لغت

بلوغ دراصطلاح

انواع بلوغ

نوع اول: بلوغ حُلم

نوع دوم: بلوغ نكاح

نوع سوم: بلوغ اشد

علايم بلوغ

كلمات علماء در بارة علائم بلوغ بنابر مشهور

مستندات مشهور علما در زمينه علائم بلوغ

سن

سن بلوغ مرد

قول اول

قول دوم:

سن بلوغ زن

احتلام

احتلام در لغت

احتلام در اصطلاح

احتلام بلوغ است يا دليل بر بلوغ؟

انبات: (روئيدن موي دُرشت در اطراف عورت)

انبات در لغت

انبات در اصطلاح

انبات در ساير مواضع

انبات بلوغ است يا دليل آن

قول اول:

دليل‌هاي قول اول:  PAGEREF _Toc121927846 \h 48 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100320031003900320037003800340036000000

قول دوم:

دليل قول دوم (نصوص)  PAGEREF _Toc121927848 \h 49 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100320031003900320037003800340038000000

حمل و حيض

حيض از نظر لغت:

حيض در اصطلاح :

حمل و حيض بلوغ است يا دليل بر بلوغ؟

علامت بلوغ خنثي

راه اثبات بلوغ در موارد مشتبه

راه اثبات سن

راه اثبات انبات

راه اثبات احتلام

رشد

رشد در اصطلاح

نظريه اول (غير مشهور)

نظر مشهور

راه اثبات رشد در موارد مشتبه

رشد با تصديق غريم ثابت نمي‌شود

طريق وارد شدن اتهام به غريم:

امتحان صغير

كيفيت امتحان صغير

زمان امتحان صغير:

خلاصة فصل اول

 

فصل دوم: معاملات صغير

ممنوع بودن صغير از تصرف در اموال

معناي حجر از نظر لغت واصطلاح

دليل برممنوع بودن صغير از تصرفات مالي

1ـ آية قرآن:

2ـ روايات:

3ـ دليل عقلي:

4ـ اجماع:

زوال حجر صغير

كلمات مشهور علما در زمينة رفع مانع از تصرفات صغير

ادله مشهور

1ـ آيه قرآن: PAGEREF _Toc121927881 \h 85 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100320031003900320037003800380031000000

2ـ روايات: PAGEREF _Toc121927882 \h 86 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100320031003900320037003800380032000000

3ـ اجماع PAGEREF _Toc121927884 \h 87 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100320031003900320037003800380034000000

قول غير مشهور

ادله غير مشهور

1ـ اطلاقات و عمومات  PAGEREF _Toc121927887 \h 89 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100320031003900320037003800380037000000

2ـ رواية PAGEREF _Toc121927888 \h 89 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100320031003900320037003800380038000000

اركان معامله

عقد

عاقد

متعلق عقد

حكم فقهي معاملات صغير بحسب اصلي اولي

اقسام معاملات صغير

اقوال در مسأله

قول اول: (بطلان معاملات صغير مطلقا)

ادله بطلان معاملات صغير

قول دوم (نظريه مختار) : (صحت معاملات صغير مميز با اذن ولي)

قول سوم: (قول محقق كاشاني و صاحب رياض)

قول چهارم

قول پنجم: (صحت معاملات صغير در مقام امتحان)

قول ششم: (صحت معامله صغير مطلقا) [مستفاداز كلام ابن براج]

قول هفتم: «معاملات صغير با وكالت از غير»

قول هشتم:

 

فصل سوم: تصرفات صغير

تصرف در لغت

اقسام تصرفات

اقوال در باره تصرفات صغير

تصرف صغير در اشياء كم ارزش و با ارزش

نظريه اول: مشهور عدم صحت مطلقا

نظريه دوم: تصرفات صغير در امور يسيره صحيح است

ادله نفوذ معاملات صغير در امور يسيره

نظريه سوم: با اذن ولي صحيح است مطلقا

انشاءات صغير

انشا از نظر لغت:

انشا از نظر اصطلاح:

عقود صغير:

ايقاعات صغير

ايقاع از نظر لغت

ايقاع در اصطلاح

طلاق صغير

تصرفات خارجي

ضمانت صغير

اذن و اجازه

جايگاه و مورد اذن

جايگاه ومورد اجازه: PAGEREF _Toc121927951 \h 162 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100320031003900320037003900350031000000

نوع تأثير اجازه در تصرف صغير PAGEREF _Toc121927953 \h 164 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100320031003900320037003900350033000000

آيا اجازه كاشفه است يا ناقله؟

قول اول:

قول دوم اجازه ناقله است:

قول سوم تردد بين كشف و نقل است:

شرايط تأثير اجازه

راهي بدست آوردن مأذون بودن صغير

خلاصه فصل سوم

فهرست منابع

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 2385 <<بازگشت
بازديد کنندگان اين صفحه: 1120768 بازديدکنندگان امروز: 357 کل بازديدکنندگان: 3637861 زمان بارگذاری صفحه: 1/6719
تمامی حقوق این سایت برای مجتمع آموزش عالی فقه محفوظ است.