گردهمايي مبلغان المصطفي محرم ١٣٩٦

گردهمايي مبلغان المصطفي محرم ١٣٩٦

قرآن در کلام ولایت

بايد با قرآن انس پیدا کنید

اگر جوان مسلمان با قرآن انس پیدا کند...

قدم اول یاد گرفتن متن قرآن است

قاریان قرآن هم منبر بروند

من می گفتم که حرف من مقدمه تلاوت قرآن است

مشکل بزرگ مسلمانان دوری از قرآن است

گوینده آن ذات اقدس الهی است

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

دیدار ریاست عالی المصطفی حضرت آیت الله اعرافی با اعضای دبیر خانه جشنواره تبیلغ نوین خورشید درخشان

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

غبار روبي حرم مطهر حضرت معصومه س

كاريكاتور بيداري اسلامي

تيغ

تحجر

زور

مبارك

نقشه بيداري

فرار

الحاق

الحاق

دست

دار مكافات

كارتون

آزادي

سوريه

شهید مهدی زین الدین

شهید مهدی زین الدین

شهید مهدی زین الدین

شهید مهدی زین الدین

شهید مهدی زین الدین

شهید مهدی زین الدین

شهید مهدی زین الدین

شهید دکتر مصطفی چمران

شهید دکتر مصطفی چمران

شهید دکتر مصطفی چمران

شهید سعید شالی

شهيد سعيد شالي

شهيد سعيد شالي

شهيد سعيد شالي

شهيد سعيد شالي

شهيد سعيد شالي

شهيد سعيد شالي

شهيد سعيد شالي

برپايي نمايشگاه محصولات فرهنگي

سبد فرهنگي

سبد فرهنگي

سبد فرهنگي

سبد فرهنگي

تصاویر کتابخانه

تصویر1

تصویر2

تصویر3

تصویر4

مسابقه مهارتهای تبلیغی

مسابقه مهارتهای تبلیغی

مسابقه مهارتهای تبلیغی

مسابقه مهارتهای تبلیغی

نشست علمی عرفان های کاذب

نشست علمی عرفان های کاذب

نشست علمی عرفان های کاذب

نشست علمی عرفان های کاذب

نشست علمی قرآن و امام حسین

نشست علمی قرآن و امام حسین (ع)

نشست علمی قرآن و امام حسین (ع)

نشست علمی قرآن و امام حسین (ع)

نشست علمی قرآن و امام حسین (ع)

نشست علمی قرآن و امام حسین (ع)

تصاوير مجتمع

تصوير مجتمع ٢

تصوير مجتمع ٣

مجتمع ٤

مجتمع ٦